فرانک بیلینگز کلاگ: افکار عمومی سرنوشت ما را شکل می‌دهد و راهنمای پیشرفت امور انسانی است.

موضوع: مدیریت

ثبت نظر


حامیان

  • مدیریت
  • بهترش
  • هَه‌والْ یعنی دوست
  • مدیریت رسانه